Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Geckos

Bibron's Gecko
Pachydactylus bibronii

see larger image
Bibron's Gecko
Bibron's Gecko
Pachydactylus bibronii
Austin Zoo - Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo