Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Colubrids

Brown Vine Snake
Mexican Vine Snake
Oxybelis aeneus

see larger image
Brown Vine Snake
Brown Vine Snake
Oxybelis aeneus
Arizona-Sonora Desert Museum - Tucson, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo