Animals > Birds > Guans & Megapodes > Pheasants & Relatives

Cabot's Tragopan
Tragopan caboti

Cabot's Tragopan
Cabot's Tragopan (female)
Tragopan caboti
Saint Louis Zoo
St. Louis, MO, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Cabot's Tragopan
Cabot's Tragopan (male)
Tragopan caboti
Saint Louis Zoo
St. Louis, MO, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Cabot's Tragopan
Cabot's Tragopan (male)
Tragopan caboti
Saint Louis Zoo
St. Louis, MO, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Cabot's Tragopan
Cabot's Tragopan (female)
Tragopan caboti
Saint Louis Zoo
St. Louis, MO, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Cabot's Tragopan
Cabot's Tragopan (male)
Tragopan caboti
San Diego Zoo
San Diego, CA, USA
© 2006 Jeff Whitlock use this photo
Cabot's Tragopan
Cabot's Tragopan (male)
Tragopan caboti
San Diego Zoo
San Diego, CA, USA
© 2006 Jeff Whitlock use this photo