Animals > Mammals > Primates > Old World Monkeys

Chacma Baboon
Papio ursinus

Chacma Baboon
Chacma Baboon
Papio ursinus
Erongo, Namibia
© 2011 Sarah P. Otto use this photo