Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Geckos

Giant Leaf-tailed Gecko
Fringed Leaf-tailed Gecko
Uroplatus fimbriatus

see larger image
Giant Leaf-tailed Gecko
Giant Leaf-tailed Gecko
Uroplatus fimbriatus
Houston Zoo - Houston, TX, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo