Animals > Invertebrates > Mollusks > Bivalves

Giant Rock Scallop
Crassadoma gigantea

see larger image
Giant Rock Scallop
Giant Rock Scallop
Crassadoma gigantea
Oklahoma Aquarium - Jenks, OK, UAS
© 2013 Jeff Whitlock use this photo