Animals > Birds > Guans & Megapodes > Pheasants & Relatives

Madagascar Partridge
Margaroperdix madagarensis

see larger image
Madagascar Partridge
Madagascar Partridge (female)
Margaroperdix madagarensis
San Diego Zoo - San Diego, CA, USA
© 2006 Jeff Whitlock use this photo