Animals > Birds > Guans & Megapodes > Pheasants & Relatives

Mountain Bamboo Partridge
Bambusicola fytchii

Mountain Bamboo Partridge
Mountain Bamboo Partridge
Bambusicola fytchii
Reid Park Zoo
Tucson, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Mountain Bamboo Partridge
Mountain Bamboo Partridge
Bambusicola fytchii
Reid Park Zoo
Tucson, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Mountain Bamboo Partridge
Mountain Bamboo Partridge
Bambusicola fytchii
Reid Park Zoo
Tucson, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo