Animals > Birds > Guans & Megapodes > Pheasants & Relatives

Mountain Peacock-pheasant
Rothschild's Peacock-pheasant
Polyplectron inopinatum

Mountain Peacock-pheasant
Mountain Peacock-pheasant
Rothschild's Peacock-pheasant
Polyplectron inopinatum
Houston Zoo
Houston, TX, USA
© 2009 Jeff Whitlock use this photo
Mountain Peacock-pheasant
Mountain Peacock-pheasant
Rothschild's Peacock-pheasant
Polyplectron inopinatum
San Antonio Zoo
San Antonio, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Mountain Peacock-pheasant
Mountain Peacock-pheasant
Rothschild's Peacock-pheasant
Polyplectron inopinatum
San Antonio Zoo
San Antonio, TX, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Mountain Peacock-pheasant
Mountain Peacock-pheasant
Rothschild's Peacock-pheasant
Polyplectron inopinatum
San Antonio Zoo
San Antonio, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
Mountain Peacock-pheasant
Mountain Peacock-pheasant
Rothschild's Peacock-pheasant
Polyplectron inopinatum
San Antonio Zoo
San Antonio, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
Mountain Peacock-pheasant
Mountain Peacock-pheasant
Rothschild's Peacock-pheasant
Polyplectron inopinatum
San Antonio Zoo
San Antonio, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
Mountain Peacock-pheasant
Mountain Peacock-pheasant
Rothschild's Peacock-pheasant
Polyplectron inopinatum
San Antonio Zoo
San Antonio, TX, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo
Mountain Peacock-pheasant
Mountain Peacock-pheasant
Rothschild's Peacock-pheasant
Polyplectron inopinatum
San Antonio Zoo
San Antonio, TX, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo
Mountain Peacock-pheasant
Mountain Peacock-pheasant
Rothschild's Peacock-pheasant
Polyplectron inopinatum
San Antonio Zoo
San Antonio, TX, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo
Mountain Peacock-pheasant
Mountain Peacock-pheasant
Rothschild's Peacock-pheasant
Polyplectron inopinatum
San Antonio Zoo
San Antonio, TX, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo
Mountain Peacock-pheasant
Mountain Peacock-pheasant
Rothschild's Peacock-pheasant
Polyplectron inopinatum
San Diego Zoo
San Diego, CA, USA
© 2006 Jeff Whitlock use this photo