Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Geckos

New Caledonian Giant Gecko
Rhacodactylus leachianus

see larger image
New Caledonian Giant Gecko
New Caledonian Giant Gecko
Rhacodactylus leachianus
Central Florida Zoo - Lake Monroe, FL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo