Animals > Mammals > Primates > Night Monkeys

Noisy Night Monkey
Spix's Owl Monkey
Aotus vociferans

Noisy Night Monkey
Noisy Night Monkey
Spix's Owl Monkey
Aotus vociferans
Cincinnati Zoo
Cincinnati, OH, USA
© 2006 Jeff Whitlock use this photo
Noisy Night Monkey
Noisy Night Monkey
Spix's Owl Monkey
Aotus vociferans
Cincinnati Zoo
Cincinnati, OH, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo