Animals > Birds > Guans & Megapodes > Pheasants & Relatives

Siamese Fireback
Lophura diardi

see larger image
Siamese Fireback
Siamese Fireback
Lophura diardi
Houston Zoo - Houston, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo