Animals > Birds > Guans & Megapodes > Pheasants & Relatives

Temminck's Tragopan
Tragopan temminckii

see larger image
Temminck's Tragopan
Temminck's Tragopan (male)
Tragopan temminckii
Knoxville Zoo - Knoxville, TN, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo