Animals > Birds > Guans & Megapodes > Pheasants & Relatives

Temminck's Tragopan
Tragopan temminckii

Temminck's Tragopan
Temminck's Tragopan (male)
Tragopan temminckii
Knoxville Zoo
Knoxville, TN, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Temminck's Tragopan
Temminck's Tragopan (female)
Tragopan temminckii
Nashville Zoo At Grassmere
Nashville, TN, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Temminck's Tragopan
Temminck's Tragopan (female)
Tragopan temminckii
Nashville Zoo At Grassmere
Nashville, TN, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Temminck's Tragopan
Temminck's Tragopan (male)
Tragopan temminckii
Pueblo Zoo
Pueblo, CO, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Temminck's Tragopan
Temminck's Tragopan (female)
Tragopan temminckii
Pueblo Zoo
Pueblo, CO, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo