Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Tuataras

Tuatara
Sphenodon punctatus

Tuatara
Tuatara
Sphenodon punctatus
Saint Louis Zoo
St. Louis, MO, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo