Animals > Invertebrates > Crustaceans > Shrimps & Prawns

Unicorn Prawn
Plesionika narval

see larger image
Unicorn Prawn
Unicorn Prawn
Plesionika narval
San Antonio Zoo - San Antonio, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo