Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Girdle-tailed Lizards & Relatives

Warren's Girdled Lizard
Cordylus warreni

see larger image
Warren's Girdled Lizard
Warren's Girdled Lizard
Cordylus warreni depressus
Saint Louis Zoo - St. Louis, MO, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo