Animals > Birds > Perching Birds > White-eyes

White-collared Yuhina
Yuhina diademata

White-collared Yuhina
White-collared Yuhina
Yuhina diademata
Denver Zoo
Denver, CO, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo