Animals > Mammals > Primates > Titi Monkeys & Relatives

White-faced Saki
Guianan Saki, Pale-headed Saki
Pithecia pithecia

see larger image
White-faced Saki
White-faced Saki (male)
Pithecia pithecia
Audubon Zoo - New Orleans, LA, USA
© 2005 Jeff Whitlock use this photo