Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Pythons

White-lipped Python
Leiopython albertisii

see larger image
White-lipped Python
White-lipped Python
Leiopython albertisii
Toronto Zoo - Toronto, ON, Canada
© 2006 Jeff Whitlock use this photo