Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Vipers

Whitetail Lancehead
Bahia Lancehead
Bothrops leucurus

see larger image
Whitetail Lancehead
Whitetail Lancehead
Bothrops leucurus
Ellen Trout Zoo - Lufkin, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo