Animals > Chordates > Mammals > Primates > Old World Monkeys

Angolan Talapoin Monkey
Miopithecus talapoin