Animals > Mammals > Primates > Lemurs

Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata

Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Austin Zoo
Austin, TX, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Birmingham Zoo
Birmingham, AL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Birmingham Zoo
Birmingham, AL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Dallas Zoo
Dallas, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Dallas Zoo
Dallas, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Dallas Zoo
Dallas, TX, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Dallas Zoo
Dallas, TX, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Dallas Zoo
Dallas, TX, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Jacksonville Zoo
Jacksonville, FL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Tulsa Zoo
Tulsa, OK, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Tulsa Zoo
Tulsa, OK, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Tulsa Zoo
Tulsa, OK, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Zoo Atlanta
Atlanta, GA, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Zoo Atlanta
Atlanta, GA, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Black & White Ruffed Lemur
Black & White Ruffed Lemur
Varecia variegata variegata
Zoo Atlanta
Atlanta, GA, USA
© 2005 Jeff Whitlock use this photo