Animals > Chordates > Birds > Perching Birds > White-eyes

Cape White-eye
Zosterops virens