Animals > Reptiles > Turtles > Tortoises

Chaco Tortoise
Chelonoidis chilensis

Chaco Tortoise
Chaco Tortoise
Chelonoidis chilensis
Memphis Zoo
Memphis, TN, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo