Christchurch, New Zealand

Common Blackbird
Common Blackbird
Eurasian Blackbird
Turdus merula
Christchurch, New Zealand
© 2007 Sarah P. Otto use this photo
Common Blackbird
Common Blackbird
Eurasian Blackbird
Turdus merula
Christchurch, New Zealand
© 2007 Sarah P. Otto use this photo
New Zealand Pigeon
New Zealand Pigeon
Hemiphaga novaeseelandiae
Christchurch, New Zealand
© 2007 Sarah P. Otto use this photo
New Zealand Scaup
New Zealand Scaup
Aythya novaeseelandiae
Christchurch, New Zealand
© 2007 Sarah P. Otto use this photo
Paradise Shelduck
Paradise Shelduck (female & male)
Tadorna variegata
Christchurch, New Zealand
© 2007 Sarah P. Otto use this photo
Paradise Shelduck
Paradise Shelduck (male)
Tadorna variegata
Christchurch, New Zealand
© 2007 Sarah P. Otto use this photo
Paradise Shelduck
Paradise Shelduck (female)
Tadorna variegata
Christchurch, New Zealand
© 2007 Sarah P. Otto use this photo
Paradise Shelduck
Paradise Shelduck (male & female)
Tadorna variegata
Christchurch, New Zealand
© 2007 Sarah P. Otto use this photo