Animals > Reptiles > Turtles > Tortoises

Egyptian Tortoise
Testudo kleinmanni

Egyptian Tortoise
Egyptian Tortoise
Testudo kleinmanni
Fort Worth Zoo
Fort Worth, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Egyptian Tortoise
Egyptian Tortoise
Testudo kleinmanni
Fort Worth Zoo
Fort Worth, TX, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo