Animals > Chordates > Reptiles > Lizards & Snakes > Agamids

Egyptian Uromastyx
Egyptian Dab Lizard, Egyptian Spiney-tailed Lizard, Egyptian Thorny-tailed Agama
Uromastyx aegyptia