Animals > Chordates > Birds > Trogons & Relatives > Trogons

ElegantTrogon
Trogon elegans