Animals > Invertebrates > Crustaceans > Shrimps & Prawns

Giant Freshwater Prawn
Macrobrachium rosenbergii

Giant Freshwater Prawn
Giant Freshwater Prawn
Macrobrachium rosenbergii
National Zoo
Washington, DC, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Giant Freshwater Prawn
Giant Freshwater Prawn
Macrobrachium rosenbergii
National Zoo
Washington, DC, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Giant Freshwater Prawn
Giant Freshwater Prawn
Macrobrachium rosenbergii
Oklahoma Aquarium
Jenks, OK, UAS
© 2013 Jeff Whitlock use this photo