Animals > Chordates > Ray-finned Fishes > Labyrinth Fishes > Gouramies

Giant Gourami
Common Gourami, Jumbo Gourami
Osphronemus goramy