Animals > Birds > Guans & Megapodes > Pheasants & Relatives

Green Pheasant
Japanese Green Pheasant
Phasianus versicolor

Green Pheasant
Green Pheasant
Japanese Green Pheasant
Phasianus versicolor
San Antonio Zoo
San Antonio, TX, USA
© 2005 Jeff Whitlock use this photo