Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Skinks

King's Skink
Egernia kingii

King's Skink
King's Skink
Egernia kingii
Tulsa Zoo
Tulsa, OK, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo