Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Vipers

Lataste's Viper
Vipera latastei

Lataste's Viper
Lataste's Viper
Snub-nosed Viper
Vipera latastei
Saint Louis Zoo
St. Louis, MO, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Southern Lataste's Viper
Southern Lataste's Viper
Southern Snub-nosed Viper
Vipera latastei gaditana
San Antonio Zoo
San Antonio, TX, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo