Animals > Birds > Doves & Relatives > Doves & Pigeons

Luzon Bleeding-heart
Gallicolumba luzonica

Luzon Bleeding Heart
Luzon Bleeding Heart
Gallicolumba luzonica
Houston Zoo
Houston, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Luzon Bleeding Heart
Luzon Bleeding Heart
Gallicolumba luzonica
Rosamond Gifford Zoo
Syracuse, NY, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Luzon Bleeding Heart
Luzon Bleeding Heart
Gallicolumba luzonica
Rosamond Gifford Zoo
Syracuse, NY, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Luzon Bleeding Heart
Luzon Bleeding Heart
Gallicolumba luzonica
Saint Louis Zoo
St. Louis, MO, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Luzon Bleeding Heart
Luzon Bleeding Heart
Gallicolumba luzonica
Saint Louis Zoo
St. Louis, MO, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Luzon Bleeding Heart
Luzon Bleeding Heart
Gallicolumba luzonica
Santa Barbara Zoo
Santa Barbara, CA, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Luzon Bleeding Heart
Luzon Bleeding Heart
Gallicolumba luzonica
Santa Barbara Zoo
Santa Barbara, CA, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo