Animals > Chordates > Mammals > Primates

Night Monkeys
Family Aotidae

Noisy Night Monkey