Patagonia, AZ, USA

Abert's Towhee
Abert's Towhee
Melozone aberti
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Abert's Towhee
Abert's Towhee
Melozone aberti
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Bewick's Wren
Bewick's Wren
Thryomanes bewickii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Bewick's Wren
Bewick's Wren
Thryomanes bewickii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Broad-billed Hummingbird
Broad-billed Hummingbird (male)
Cynanthus latirostris
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Broad-billed Hummingbird
Broad-billed Hummingbird (male)
Cynanthus latirostris
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Broad-billed Hummingbird
Broad-billed Hummingbird (male)
Cynanthus latirostris
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Bronzed Cowbird
Bronzed Cowbird
Molothrus aeneus
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gambel's Quail
Gambel's Quail (male)
Callipepla gambelii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gambel's Quail
Gambel's Quail (male)
Callipepla gambelii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gambel's Quail
Gambel's Quail (male)
Callipepla gambelii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gambel's Quail
Gambel's Quail
Callipepla gambelii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gambel's Quail
Gambel's Quail (juveniles)
Callipepla gambelii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gambel's Quail
Gambel's Quail (female & juveniles)
Callipepla gambelii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gambel's Quail
Gambel's Quail (female & juveniles)
Callipepla gambelii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gambel's Quail
Gambel's Quail (female & juveniles)
Callipepla gambelii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gambel's Quail
Gambel's Quail (female & juveniles)
Callipepla gambelii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gambel's Quail
Gambel's Quail (female)
Callipepla gambelii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gambel's Quail
Gambel's Quail (male)
Callipepla gambelii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gambel's Quail
Gambel's Quail (female)
Callipepla gambelii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gambel's Quail
Gambel's Quail (male)
Callipepla gambelii
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gila Woodpecker
Gila Woodpecker (female)
Melanerpes uropygialis
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gila Woodpecker
Gila Woodpecker (female)
Melanerpes uropygialis
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gila Woodpecker
Gila Woodpecker (female)
Melanerpes uropygialis
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gila Woodpecker
Gila Woodpecker (female)
Melanerpes uropygialis
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gila Woodpecker
Gila Woodpecker (male)
Melanerpes uropygialis
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Gila Woodpecker
Gila Woodpecker (male)
Melanerpes uropygialis
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Indigo Bunting, Lazuli Bunting, & House Finch
Indigo Bunting, Lazuli Bunting, & House Finch
Passerina cyanea
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Lazuli Bunting
Lazuli Bunting (female)
Passerina amoena
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Lazuli Bunting
Lazuli Bunting (female)
Passerina amoena
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Lucy's Warbler
Lucy's Warbler
Oreothlypis luciae
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Oriantha White-crowned Sparrow
Oriantha White-crowned Sparrow
Zonotrichia leucophrys oriantha
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Oriantha White-crowned Sparrow
Oriantha White-crowned Sparrow
Zonotrichia leucophrys oriantha
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Oriantha White-crowned Sparrow
Oriantha White-crowned Sparrow
Zonotrichia leucophrys oriantha
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
possible Ash-throated Flycatcher
possible Ash-throated Flycatcher
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Song Sparrow
Song Sparrow
Melospiza melodia
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Thick-billed Kingbird
Thick-billed Kingbird
Tyrannus crassirostris
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Thick-billed Kingbird
Thick-billed Kingbird
Tyrannus crassirostris
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Thick-billed Kingbird
Thick-billed Kingbird
Tyrannus crassirostris
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Thick-billed Kingbird
Thick-billed Kingbird
Tyrannus crassirostris
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Thick-billed Kingbird
Thick-billed Kingbird
Tyrannus crassirostris
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Thick-billed Kingbird
Thick-billed Kingbird
Tyrannus crassirostris
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Unidentified Bird
Unidentified Bird
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Unidentified Lizard
Unidentified Lizard
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Vermilion Flycatcher
Vermilion Flycatcher (female)
Pyrocephalus rubinus
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Violet-crowned Hummingbird
Violet-crowned Hummingbird
Amazilia violiceps
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Violet-crowned Hummingbird
Violet-crowned Hummingbird
Amazilia violiceps
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Violet-crowned Hummingbird
Violet-crowned Hummingbird
Amazilia violiceps
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Western Kingbird
Western Kingbird
Tyrannus verticalis
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
White-breasted Nuthatch
White-breasted Nuthatch
Sitta carolinensis
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
White-breasted Nuthatch
White-breasted Nuthatch
Sitta carolinensis
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Zone-tailed Hawk
Zone-tailed Hawk
Buteo albonotatus
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Zone-tailed Hawk
Zone-tailed Hawk
Buteo albonotatus
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Zone-tailed Hawk
Zone-tailed Hawk
Buteo albonotatus
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Zone-tailed Hawk
Zone-tailed Hawk
Buteo albonotatus
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Zone-tailed Hawk
Zone-tailed Hawk
Buteo albonotatus
Patagonia, AZ, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo