Animals > Cnidarians

Scyphozoans
Class Scyphozoa

Rhizostomae Jellyfishes
Semaeostomeae Jellyfishes