Animals > Chordates > Birds > Perching Birds

Silky-flycatchers
Family Ptilogonatidae

Phainopepla