Animals > Reptiles > Turtles > Eurasian Pond & Neotropical Wood Turtles

Spiny Turtle
Cog-wheel Turtle, Spiny Hill Turtle, Spiny Terrapin
Heosemys spinosa

Spiny Turtle
Spiny Turtle
Cog-wheel Turtle, Spiny Hill Turtle, Spiny Terrapin
Heosemys spinosa
Zoo Atlanta
Atlanta, GA, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Spiny Turtle
Spiny Turtle
Cog-wheel Turtle, Spiny Hill Turtle, Spiny Terrapin
Heosemys spinosa
Zoo Atlanta
Atlanta, GA, USA
© 2003 Jeff Whitlock use this photo