Animals > Chordates > Mammals > Carnivores > Hyenas

Striped Hyena
Hyaena hyaena