Animals > Invertebrates > Insects > Butterflies & Moths

Thoas Swallowtail
Papilio thoas

Thoas Swallowtail
Thoas Swallowtail (chrysalis)
Papilio thoas
Tennessee Aquarium
Chattanooga, TN, USA
© 2005 Jeff Whitlock use this photo