Titusville, FL, USA

American White Ibis
American White Ibis
White Ibis
Eudocimus albus
Titusville, FL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Common Yellowthroat
Common Yellowthroat
Geothlypis trichas
Titusville, FL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Glossy Ibis
Glossy Ibis
Plegadis falcinellus
Titusville, FL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Glossy Ibis
Glossy Ibis
Plegadis falcinellus
Titusville, FL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Glossy Ibis
Glossy Ibis
Plegadis falcinellus
Titusville, FL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Little Blue Heron
Little Blue Heron
Egretta caerulea
Titusville, FL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
North American Osprey
North American Osprey
Pandion haliaetus carolinensis
Titusville, FL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
North American Osprey
North American Osprey
Pandion haliaetus carolinensis
Titusville, FL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Snowy Egret
Snowy Egret
Egretta thula
Titusville, FL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo
Tricolored Heron
Tricolored Heron
Egretta tricolor
Titusville, FL, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo