Animals > Chordates > Mammals > Primates > Titi Monkeys & Relatives

White-faced Saki
Guianan Saki, Pale-headed Saki
Pithecia pithecia