Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Pythons

White-lipped Python
Leiopython albertisii

White-lipped Python
White-lipped Python
Leiopython albertisii
Toronto Zoo
Toronto, ON, Canada
© 2006 Jeff Whitlock use this photo