Animals > Birds > Guans & Megapodes > Pheasants & Relatives

White Eared Pheasant
Crossoptilon crossoptilon

Tibetan White Eared Pheasant
Tibetan White Eared Pheasant
Crossoptilon crossoptilon drouyni
Woodland Park Zoo
Seattle, WA, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo