Animals > Chordates > Ray-finned Fishes > Gobies & Relatives > Gobiidae Gobies

Zebra Barred Dartfish
Chinese Zebra Goby
Ptereleotris zebra